inloggen
zoeken
header

Zijn uw inspanningen voor passend onderwijs effectief? 

Bij Gedragswerk werken we door het hele land in complexe situaties waarin het realiseren van passend onderwijs allesbehalve vanzelfsprekend is. Effectief werken vraagt in die situaties vaak forse extra inspanningen. We hebben geanalyseerd welke factoren bepalend zijn voor succes en deze samengevat in de 'formule van Gedragswerk'.

De formule van Gedragswerk

Het welslagen van de ambitie om passend onderwijs te realiseren voor kind of jongere (POk) is in complexe situaties afhankelijk van:

POk = gKOB x ((g(SProf + MProf + KProf) x gIIE) x gAIE)

 

Hierin zijn 4 variabelen gedefinieerd:

1. De mate waarin er sprake is van effectieve samenwerking tussen kind & ouders of verzorgers en professionals, oftewel 'kind- en ouderbetrokkenheid' (gKOB).

2. De kracht van het professionele netwerk g(SProf + MProf + KProf) met als pijlers Samenwerking, Middelen en Kwaliteit. 

3. De daadwerkelijke inzet van alle betrokkenen (kind, ouders en professionals): (gIIE).

4. De acceptatie van de voorgestane oplossing en de samen te bewandelen weg door alle (kind, ouders en professionals) betrokkenen: (gAIE).

Het samenspel van deze vier variabelen is bepalend voor de effectiviteit van alle inspanningen om passend onderwijs te realiseren. We hebben meegewogen dat per situatie de rol en de invloed van deze variabelen op het bereiken van het gewenste resultaat, sterk kunnen variëren. Dit is in de formule telkens aangegeven met de notatie 'g...'.

Lees hier de uitgebreide toelichting >

 


Beoordeel uw effectiviteit zelf! 

U kunt de situaties die u wilt evalueren natuurlijk individueel beoordelen. Maar het is effectiever dit samen met al uw collega's te doen, die (ook) een rol speelden of spelen in die situaties. Blik terug op een of meerdere casussen van de afgelopen periode, of neem actuele situaties als vertrekpunt. Denk en praat vooral goed door over de redenen voor uw beoordelingen. Maak zo concreet mogelijk waarop deze zijn gebaseerd.

Stap 1 Beoordeel de volgende punten:

Geef 18 rapportcijfers (van 0 tot en met 10) voor uw beoordeling van de factoren:

  • kind- en ouderbetrokkenheid 
  • samenwerking
  • beschikbaarheid van middelen 
  • de vereiste kwaliteit en
  • de benodigde inzet en
  • acceptatie 

Bekijk daarna het webdiagram met daarin uw beoordelingen en het staafdiagram met de resulterende effectiviteit zoals u deze hebt berekend met de formule van Gedragswerk.


START DE TEST

Kind & Ouder Betrokkenheid

Uw rapportcijfer voor de kwaliteit van de samenwerking tussen kind & ouders & professionals:
Uw rapportcijfer voor de wederzijdse invloed op de gemaakte keuzes en beslissingen:
Uw rapportcijfer voor de concrete mogelijkheden die u ziet om de samenwerking kind & ouders & professionals te versterken:
 

Samenwerking

Uw rapportcijfer voor de mate van participatie van alle professionals die nodig zijn om tot een oplossing te komen:
Uw rapportcijfer voor de kwaliteit van de onderlinge samenwerking van al deze professionals:
Uw rapportcijfer voor de concrete mogelijkheden die u ziet om de samenwerking van de professionals onderling te versterken:
 

Middelen

Uw rapportcijfer voor de mate waarin alle betrokkenen samen beschikken over alle middelen die nodig zijn voor het realiseren van een duurzame oplossing:
Uw rapportcijfer voor de mate waarin alle betrokken samen beschikken over het budget voor het realiseren van een duurzame oplossing:
Uw rapportcijfer voor de concrete mogelijkheden die u ziet om de vereiste middelen beschikbaar te krijgen:
 

Kwaliteit

Uw rapportcijfer voor de mate waarin u de kwaliteit van de beschikbare middelen toereikend acht om een duurzame oplossing te realiseren:
Uw rapportcijfer voor de mate waarin u de kwaliteit van de betrokken mensen toereikend acht om een duurzame oplossing te realiseren:
Uw rapportcijfer voor de concrete mogelijkheden die u ziet om de kwaliteit te verbeteren:
 

Inzet

Uw rapportcijfer voor de mate waarin alle partijen zich daadwerkelijk maximaal inzetten om tot een oplossing te komen:
Uw rapportcijfer voor de concrete mogelijkheden die u ziet om de inzet bij betrokken partijen waar nodig te verbeteren:
Uw rapportcijfer voor de concrete mogelijkheden die u ziet om de gewenste inzet bij betrokken partijen waar nodig met drang en dwang af te dwingen:
 

Acceptatie

Uw rapportcijfer voor de mate waarin alle partijen de oplossing en de te bewandelen weg daadwerkelijk accepteren:
Uw rapportcijfer voor de concrete mogelijkheden die u ziet om de acceptatie bij wie dat nodig is te verbeteren:
Uw rapportcijfer voor de concrete mogelijkheden die u ziet om de acceptatie bij wie dat nodig is met drang en dwang af te dwingen:
 

Stap 2 Bepaal de invloed van de vier variabelen:

Beoordeel de invloed die elk van de vier variabelen had of heeft in de situatie(s) die u analyseert. Wat is de invloed van elk van deze variabelen op het realiseren of uitblijven van het gewenste resultaat? U geeft dit voor elk van de vier variabelen aan met een getal tussen 0 (%) en 100 (%). De standaardinstelling in onderstaande tabel is dat de invloed van de vier variabelen gelijk is. Zodra u deze instelling verandert, wijzigt ook het staafdiagram. Kijk goed naar de veranderingen. Wat zijn de gevolgen voor uw effectiviteit?

Variabele Beoordeling invloed
op resultaat (in %)
Samenwerking kind, ouders of verzorgers & professionals
De kracht van het professionele netwerk
Inzet van alle betrokkenen
Acceptatie door alle betrokkenen
Totaal (maximaal 100%) 100%
sitemap | disclaimer | colofon | contact