inloggen
zoeken
header

Hulpmiddelen voor onderwijsprofessionals

Overzicht

Hulpmiddelen die overzicht bieden.
> Samenwerken voor kinderen (24.2 KB)
Dit artikel beschrijft de werkwijze van de sparring partners.
> Over verwaarlozing in het onderwijs: Op zoek naar de bevlogen leerling (116 KB)
Een visie op leerlingen met gedragsproblemen en de manier waarop professionals hiermee omgaan. Met suggesties voor een andere aanpak ( Prof. Dr. K. van der Wolf, voormalig hoogleraar Hogeschool Utrecht).
> Vitale ruimte in de klas (148.1 KB)
Een visie op de kenmerken waarover regionale netwerken dienen te beschikken om effectief te kunnen veranderen. Met tips voor een plan van aanpak.
> Criteria voor succes (79.9 KB)
Een overzicht van de factoren die van invloed zijn op het bewerkstelligen van regionale samenwerking. Dit overzicht laat zien wat de belangrijkste potentiŽle verbeterpunten zijn.
> De gouden driehoek (1.6 MB)
Dit artikel beschrijft een aantal mogelijkheden om de communicatie en samenwerking te versterken tussen leerkracht, kind en ouders of verzorgers.
> Zomaar een voorbeeld uit de praktijk: Guusje (1.6 MB)
Een casus van een leerling die tussen wal en schip valt. Wat is er voor nodig om haar weer aan boord te krijgen? Wat is de rol van de sparring partner?
> Verantwoordelijk samenspel rondom thuiszitters (164.4 KB)
Een artikel over de opdracht van scholen, leerplichtambtenaren, ouders en partners uit de directe omgeving van het kind, om als vanzelfsprekend de krachten te bundelen om thuiszitten te voorkomen.
> Brochure 'Niemand kan het alleen!' (284.9 KB)
Deze brochure beschrijft in vijf stappen wat er voor nodig is om tot een gemeenschappelijke werkagenda te komen om passend onderwijs te realiseren voor die kinderen en jeugdigen die onze speciale aandacht vragen. Liever een 'papieren versie' in handen? Bestel er een via info@gedragswerk.nl
> Handreiking 'Focus op onderwijstraject' (661.1 KB)
Passend onderwijs heeft tot doel alle leerlingen een zo goed mogelijke plek in het onderwijs te laten krijgen. Dit geldt ook voor leerlingen die een deel van hun schoolloopbaan in een gesloten instelling (JJI of Jeugdzorgplus) doorbrengen en hier onderwijs volgen. De handreiking ĎFocus op onderwijstrajectí wijst 12 succesfactoren aan.
> Wie de geschiedenis niet kent (270.4 KB)
In 2013 onderzocht Gedragswerk diepgaand een casus van een thuiszitter. Centraal stond een vijftien jarige jongen die in de tweede klas van het voortgezet onderwijs wordt geschorst. Gedurende twee jaar lukt het vervolgens niet om voor hem passend onderwijs te realiseren. Ook al deed iedereen er vanuit het eigen perspectief alles aan! Wat ging er fout?
> Passend onderwijs zonder thuiszitters: opleiding voor leerplichtambtenaren (134.5 KB)
Met de komst van Passend onderwijs per 1 augustus 2014 en daarmee samenhangende wet- en regelgeving gericht op het sociale domein verandert er veel voor gemeenten in het algemeen en leerplichtambtenaren in het bijzonder. De nieuwe situatie die ontstaat vraagt om een heroriŽntatie op de functie van de leerplichtambtenaar en om het daar waar nodig versterken van de eigen kracht: deels op van oudsher gevraagde competenties, deels ook op kennis, houding en gedrag die in het verleden niet of veel minder werden gevraagd. De opleiding ĎPassend onderwijs zonder thuiszittersí is het antwoord van Gedragswerk op deze heroriŽntatie.
> Samen werken aan passend onderwijs (1 MB)
In oktober verscheen in het tijdschrift 'Bij de les' een interview met Bart van Kessel en Jos van der Horst van project Gedragswerk. Auteur Veronique Huijbregts ging met hen in gesprek over de ervaringen van Gedragswerk rondom thuiszitters. Een relaas over de menselijke dynamiek als spil van passend onderwijs.
> Experileren 1 - uitnodiging (150.7 KB)
Gedragswerk nodigt uit om aan de slag te gaan met experileren.

Verkennen

Hulpmiddelen die helpen om inzicht te verkrijgen door vragen te formuleren, informatie te verzamelen en antwoorden uit te werken.
> Checklist voor de selectie van relevante partners (155.4 KB)
Met welke potentiŽle partners is het daadwerkelijk goed samenwerken? Dit instrument biedt een checklist met beoordelingsfactoren, gebaseerd op onderzoek.
> Praten over handelingsverlegenheid (95.9 KB)
Een hulpmiddel dat een kader biedt bij het gesprek over handelingsverlegenheid rondom kinderen die buiten de boot vallen. Dit kader stelt in staat om de concrete aard van de handelingsverlegenheid te inventariseren.
> Samenwerking en de privacy van het kind (124.4 KB)
Een toelichting op de gevolgen van de wet op de privacy voor het uitwisselen van persoonlijke informatie in zorgketens.
> Inventarisatieformulier thuiszitters (556.5 KB)
Dit inventarisatieformulier wordt door de sparring partners van Gedragswerk gebruikt om het gesprek over thuiszittende leerlingen te structureren.
> De volgende keer anders (2.2 MB)
Dit hulpmiddel benoemt de meest voorkomende knelpunten rondom het verwijderen en schorsen van leerlingen. Per knelpunt worden enkele inventariserende en evaluerende vragen gesteld. Met als ambitie om zicht te krijgen op het proces en verbeterpunten te benoemen.
> Routekaart 'Passend onderwijs zonder thuiszitters' (1.2 MB)
Verreweg de meeste kinderen doorlopen het onderwijs probleemloos. Er is echter ook een groep leerlingen voor wie de weg door onderwijsland hobbelig is en soms onbegaanbaar. Deze routekaart kan gemeenten en samenwerkingsverbanden helpen te voorkomen dat er kinderen thuiszitten.
> Passend onderwijs vraagt om een scherp oog (225 KB)
Dankzij de gemotiveerde en deskundige inzet van vele onderwijsprofessionals realiseert het Nederlandse onderwijs al jaren voor het leeuwendeel van alle kinderen passend onderwijs. Maar er zitten ook ieder schooljaar enkele duizenden kinderen thuis, voor wie passend onderwijs allesbehalve vanzelf spreekt. Een scherp oog voor risicovolle Ďkantelí-situaties kan uitkomst bieden.
> Experileren 3 - plan- en ordenformulier (343.8 KB)
Dit formulier helpt u om de eerste stappen te zetten en uw eerste experiment(je) voor te bereiden.

Betrekken

Hulpmiddelen die helpen om contact te leggen, om "mee te krijgen" en te activeren, om persoonlijke ontmoetingen te organiseren.
> Overtuigen en activeren (74.4 KB)
Spelregels voor het beÔnvloeden van stakeholders, gebaseerd op verschillende onderzoeken.
> Samenwerken met ouders (161.2 KB)
Gebaseerd op de ervaringen tot nu toe geeft Gedragswerk enkele adviezen om de communicatie en samenwerking tussen school en ouders goed en effectief te organiseren.
> Bronnen van eigen kracht (499 KB)
Als het gaat om het realiseren van samenwerking dan is uw eigen kracht uw vermogen om anderen te beÔnvloeden en hen te bewegen met u in zee te gaan. En dus 'ja' te zeggen tegen de samenwerking met u. In dit artikel bespreken we vijf bronnen van eigen kracht.

Ontwikkelen

Hulpmiddelen gericht op gezamenlijk overleg, het versterken van de onderlinge relaties, het formuleren van een gemeenschappelijke ambitie en het beantwoorden van de vraag wat er voor nodig is om deze te realiseren.
> Eenvoudige regels als strategie (76.3 KB)
Niet altijd zijn omvangrijke plannen nodig om tot beleid en samenwerking te komen. In veel gevallen kan volstaan met het afspreken van enkele eenvoudige regels. Om wat voor soort regels gaat het? Een overzicht.
> Handreiking gebruik e-mail (1.3 MB)
Een handig communicatiemiddel. Dat is e-mail, zonder enige twijfel. Met e-mail, kunt u in korte tijd veel mensen bereiken, of snel een relatie, collega, of medewerker, informeren, een vraag voorleggen, misschien zelfs een instructie geven. Toch biedt e-mail niet alleen maar voordelen. In onze workshops lopen we vaker aan tegen conflicten rond leerlingen, die hun oorsprong vinden in het onoordeelkundig gebruik van e-mail.
> Naar een gemeenschappelijke koers (2.3 MB)
Hoe komen wij tot een gemeenschappelijke koers? Dit hulpmiddel beschrijft vijf stappen die (potentiŽle) partners kunnen zetten om tot een gezamenlijke koers te komen.
> Werk aan passend onderwijs en pas goed op uzelf (2 MB)
U zet alles op alles om werk te maken van passend onderwijs. De kinderen gaan u immers aan het hart. U heeft ook oog voor de belangen, uitdagingen en motivatie van iedereen die u op uw pad vindt. Helpt hen zelfs waar nodig om zichzelf te versterken en de motivatie op peil te houden. Maar hoe zit het eigenlijk met u? Wie helpt u om op kracht en gemotiveerd te blijven, of uzelf waar nodig te versterken?
> Experileren 2 - wat is experileren? (257.8 KB)
Dit hulpmiddel beschrijft hoe u met experileren leert door te experimenteren. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen "gewoon doen" en experileren? Hoe organiseert u uw eigen leerproces?
> Experileren 6 - leren in het kwadraat (131.6 KB)
Hoe kunt u leren van de ervaringen van mensen elders in het land? Hoe laat u andere mensen in het land leren van uw ervaringen?

Arrangeren

Hulpmiddelen gericht op het uitwerken van een concrete aanpak met duidelijke doelstellingen en onderlinge werkafspraken.
> Model 'Werkagenda Gedragswerk' (112.9 KB)
Een gestandaardiseerd format dat veldpartijen kunnen gebruiken om werkzaamheden te benoemen, te plannen en de onderlinge taken en verantwoordelijkheden te verduidelijken. Deze agenda doet dienst als actieplan.
> Competenties van netwerkregisseurs (85.6 KB)
Op basis van verschillende onderzoeken samengesteld overzicht van competenties waarover professionals dienen te beschikken om effectief netwerken te kunnen regisseren.
> Actietafels thuiszitters (53.2 KB)
Een notitie die de aanpak van actietafels beschrijft, zoals ontwikkeld door het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten van de regio Zuid-Holland Zuid.
> Voorbeeld aanmeldformulier actietafel thuiszitters (150 KB)
Een voorbeeld van een aanmeldformulier voor een actietafel thuiszitters. Ontwikkeld door het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten van de regio Zuid-Holland Zuid.
> Aanpak 'Passend onderwijs zonder thuiszitters (573.4 KB)
Om met de invoering van passend onderwijs ook het aantal thuiszitters terug te dringen, zijn Gedragswerk en Ingrado gestart met de aanpak 'Passend onderwijs zonder thuiszitters'. Hiermee willen beide organisaties onderwijs en gemeenten helpen bij het verminderen van het aantal thuiszitters. Deze flyer beschrijft de ontwikkelde aanpak.
> Gelukkig hebben we de leerkracht nog! (129.7 KB)
Uitgangspunt van dit initiatief van Gedragswerk en LECSO is dat de leerkracht een doorslaggevende rol speelt in het realiseren van passend onderwijs. Met 'Gelukkig hebben we de leerkracht nog!' presenteren we een concrete aanpak die leerkrachten hier (nog) beter toe in staat stelt.
> Passend onderwijs zonder thuiszitters: handreiking gemeenschappelijke werkagenda (234.4 KB)
In deze handreiking is het model van de werkagenda van Gedragswerk gebruikt om zowel handelingsadviezen overzichtelijk gerangordend te presenteren, als om een hulpmiddel te bieden voor de gesprekken over de thuiszittersproblematiek, de aanpak daarvan en de uitwerking in een concreet actieplan. De verstrekte handelingsadviezen zijn gebaseerd op de ervaringen van Ingrado en Gedragswerk en op de resultaten van in het schooljaar 2013 Ė 2014 gevoerde gesprekken met de directeuren en coŲrdinatoren van enkele samenwerkingsverbanden.
> Passend onderwijs zonder thuiszitters: handreiking kantelteams passend onderwijs (275.4 KB)
De laatste maanden werd Gedragswerk keer op keer gevraagd hoe teams het werken aan passend onderwijs voor kinderen voor wie dat vanzelf spreekt, in de dagelijkse praktijk in en om de klas kunnen organiseren en regisseren. Meerdere keren werd aan deze vraag door onze gesprekspartners toegevoegd dat terdege rekening moet worden gehouden met alle obstakels die professionals en ouders in de weg staan bij het realiseren van passend onderwijs. Onze handreiking.
> Hulpmiddel actietafel thuiszitters (879.9 KB)
Gedragswerk maakt al sinds 2005 gebruik van actietafels. Deze richten zich op alle leer- en kwalificatieplichtige leerlingen die om welke reden dan ook geen onderwijs krijgen. Situaties waarin het maar niet wil lukken om tot een oplossing te komen. De actietafel brengt in deze situaties de juiste mensen in positie en beweegt hen datgene te doen wat nodig is. Dit hulpmiddel helpt veldpartijen die zelf een actietafel in het leven willen roepen.
> Experileren 5 - De werkagenda (84.5 KB)
Met deze werkagenda beschrijven u en de mensen waarmee u samenwerkt uw volgende experiment 'passend onderwijs zonder thuiszitters'.
> Handboek doorbraakoverleg thuiszitters (430.2 KB)
Sinds 2011 heeft Amsterdam een doorbraakoverleg thuiszitters waar jongeren worden besproken die niet naar school gaan. Begin 2016 heeft Gedragswerk het functioneren van dit overleg geŽvalueerd. Dit heeft onder meer geresulteerd in het handboek doorbraakoverleg. Dit handboek beschrijft waar het overleg voor staat, hoe werkprocessen verlopen en de positionering van het overleg in een bredere context.

Activeren

Hulpmiddelen rondom het geregisseerd uitvoeren van de werkagenda en het oplossen van knelpunten in de uitvoering.
> Vijf redenen om niet te veranderen (107.7 KB)
Een theoretische toelichting op bronnen van weerstanden tegen verandering. Wat zijn de belangrijkste bronnen? Deze toelichting is vooral bedoeld voor leidinggevenden en regisseurs.
> Passend onderwijs vraagt om creatieve experimenten (169.8 KB)
In complexe situaties zijn vaak creatieve experimenten nodig om passend onderwijs te realiseren voor leerlingen. Eenvoudigweg omdat niemand ooit eerder te maken kreeg met deze vraag of dit probleem en er geen voor de hand liggende aanpak beschikbaar is. Ook specialisten beschikken hier nog niet over. Wat te doen? Mens durf te experimenteren.
> Experileren 4 - werken met kantelteams (265.1 KB)
Deze handreiking beschrijft de methodiek van de kantelteams.Enquete Gedragswerk

Wij willen uw mening over Gedragswerk graag horen! Doe mee met het evaluatie onderzoek. U helpt ons daar mee. De resultaten worden op deze website gepubliceerd.

> naar de enquete


Agenda


03-10-2018 tot 20-11-2018

Training Lansbrekers voor passend onderwijs zonder thuiszitters

Het samenwerkingsverband 22.01 PO VO organiseert in de maanden oktober en... Lees meer

> volledige agenda
sitemap | disclaimer | colofon | contact