inloggen
zoeken
header

Workshop Regie

Workshop met open inschrijving
Locatie: Organisaties her en der in het land

Inleiding

Regie wordt steeds belangrijker. Enerzijds is er de ontwikkeling dat steeds meer de regie bij de leerling of student en ouders komt te liggen. Meer regie voor de leerling of student en ouders heeft gevolgen voor het dagelijkse werk van leraren, (intern) begeleiders, zorgcoordinatoren en ondersteuners. Maar hoe geef je dit handen en voeten? Hoe zorg je er voor dat de leerling of student zelf eigenaar wordt van zijn ontwikkelingsproces en ook ouders de verantwoordelijkheid nemen? En is dat in alle gevallen mogelijk of wenselijk? Hoe verhoudt dit zich ten opzichte van de zorgplicht? Welke invloed heeft deze manier van werken op de zorgstructuur? Wat is je rol als onderwijsprofessional als het gaat om de regie? Wanneer moet je los kunnen laten en wanneer juist niet? Welke tools heb je tot je beschikking als onderwijsprofessional?

Doelgroep

Deze workshop is er in twee varianten. In de eerste plaats een voor leraren en de (intern) begeleiders, zorgcoördinatoren en ondersteuners die zich in en rondom de klas of groep bewegen. In de tweede plaats is er een variant voor mentoren, teamleiders en andere leidinggevenden (van scholen en samenwerkingsverbanden), leerplichtambtenaren en RMC-consulenten. Deze is gericht op regie in complexe(re) situaties waarin meerdere partijen een rol spelen zowel binnen het onderwijs veld als daarbuiten in de sfeer van zorg en arbeid.

Doelstellingen

  • In deze workshop leren de deelnemers wat wordt verstaan onder regie;
  • Zij leren de vier onderscheiden regiesituaties te herkennen;
  • Zij leren wat deze situaties betekenen voor het van diegenen die zich in deze situaties bevinden gevraagde kennen, kunnen en willen;
  • Zij leren wat er nodig is om in elk van deze situaties duurzaam de regie te nemen en te krijgen;
  • Zij leren op welke gronden zij kunnen beslissen om de regie wel of niet bij een specifieke andere partij te houden of te leggen, dan wel wanneer zijzelf de regie beetpakken en vasthouden of juist loslaten.

Inhoud

Tijdens deze workshop is het vertrekpunt dat de deelnemers te maken (kunnen) hebben met situaties waarin leerlingen niet als vanzelf succesvol zijn in het onderwijs en bijvoorbeeld uitvallen of voor wie dat dreigt, doubleren, geen diploma halen. Er is met andere woorden werk aan de winkel. Van de leerling of student, zijn ouders of verzorgers en van de school of het samenwerkingsverband wordt een – soms zeer grote – extra inspanning gevraagd. Wat is in deze situaties de zin en onzin van regie van leerlingen en studenten?

Allereerst worden besproken de vier te onderscheiden regiesituaties. Dit vanuit het perspectief van de leerling, de student en de ouders. Ook komt de vraag op tafel wat er in iedere specifieke regiesituatie van professionals wordt gevraagd en verwacht. Wat is het van hem of haar verlangde kennen, kunnen, willen en doen? Met het oog op het behalen van het beste resultaat voor de desbetreffende leerling of student.

Ook de professional zelf bevindt zich in een van de vier regiesituaties. Dat is enerzijds afhankelijk van zijn of haar eigen kracht, gebaseerd op opleiding en ervaring. Anderzijds spelen hier een rol school, samenwerkingsverband en de opgetuigde zorgstructuur. Deze hebben immers een grote invloed op de handelingsruimte van de professional. Wat zijn de gevolgen van de vier regiesituaties voor de kracht en effectiviteit van de professional? Hoe hiermee om te gaan?

In company

Gedragswerk verzorgt deze workshop graag "bij u in huis" (in company). Het programma wordt ontwikkeld in overleg met u. Vertrekpunt is altijd uw situatie (Om welke kinderen gaat het? Voor welke uitdagingen ziet u zich geplaatst? Wat zijn de concrete vragen die een antwoord behoeven?). De tijdsduur is 8 uur.

Werkwijze

Deze workshops worden verzorgd door de sparring partners van Gedragswerk. Er wordt gewerkt in groepen van tenminste 6 en ten hoogste 15 deelnemers. Tijdens deze workshops wisselen theorie en praktijk elkaar af. De nadruk ligt op ‘leren door te doen’. De deelnemers gaan samen aan de slag met enkele zorgvuldig gekozen praktijkvoorbeelden. Bijvoorkeur staan de eigen ervaringen en de leerlingen waar de deelnemers "wakker van kunnen liggen" centraal. Door de concrete presentatie, de vele voorbeelden, de praktische oefeningen en tips krijgen zij een helder en duidelijk beeld van de weg die leidt naar effectieve werkagenda. De deelnemers kunnen dan ook direct verder met alles wat zij leerden. Deelnemers wordt gevraagd een of meerdere eigen praktijkvoorbeelden mee te brengen.

Belangstelling?

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@gedragswerk.nl. In dat geval neemt een van onze sparring partners contact met u op.

Uw investering

Conform afspraken met het Ministerie van OCW wordt een eigen financiële bijdrage gevraagd. Meer informatie hierover en over de andere spelregels vindt u hier: spelregels workshops.


< Terug naar alle workshops

Enquete Gedragswerk

Wij willen uw mening over Gedragswerk graag horen! Doe mee met het evaluatie onderzoek. U helpt ons daar mee. De resultaten worden op deze website gepubliceerd.

> naar de enquete


Agenda


03-10-2018 tot 20-11-2018

Training Lansbrekers voor passend onderwijs zonder thuiszitters

Het samenwerkingsverband 22.01 PO VO organiseert in de maanden oktober en... Lees meer

> volledige agenda
sitemap | disclaimer | colofon | contact