inloggen
zoeken
header

Hoe gaat 'Gedragswerk' te werk?

 Gedragswerk gaat aan de slag vanuit concrete vragen om ondersteuning van bijvoorbeeld onderwijs- en zorgprofessionals, of ouders en verzorgers. Altijd gaat het om vragen rondom een of meer met naam en toenaam bekende leerlingen die thuiszitten of voor wie dat een dreigend perspectief is, leerlingen die tussen wal en schip (dreigen te) vallen.

Gedragswerk stimuleert ‘de ontmoeting’ op regionaal niveau en streeft zo verbinding na van de regionale partijen voor wie een rol is weggelegd in het realiseren van een oplossing voor deze leerling(en). Dit door (a) gesprekken tot stand te brengen, (b) er voor te zorgen dat deze worden voortgezet zolang als nodig is en (c) concrete resultaten te boeken. Gedragswerk’ zoekt samen met deze regionale partijen oplossingen voor de desbetreffende leerling(en). Tegelijkertijd wordt bekeken welke preventieve maatregelen nodig zijn om dit soort probleemsituaties in de toekomst te doen afnemen.
 
In de participerende regio’s wordt vastgesteld (1) wie buiten de boot vallen, (2) hoe het komt dat kinderen buiten de boot vallen, (3) hoe deze specifieke gevallen kunnen worden opgelost, (4) wie de bij een oplossing benodigde partijen zijn, (5) welke maatregelen nodig zijn om het aantal kinderen dat buiten de boot valt af te laten nemen, (6) en op welke manier de voorgestelde activiteiten worden uitgevoerd (al dan niet met ondersteuning vanuit Gedragswerk).

De aandacht van de sparring partners is tweeledig. Enerzijds gaat het er om problemen uit de weg te ruimen die in de weg staan van passend onderwijs en een goede zorg voor leerlingen met gedragsproblemen. Anderzijds gaat het er om de bij regionale partners aanwezige handelingsverlegenheid om te zetten in handelingsbekwaamheid. Hier zijn van doorslaggevend belang het kennen, kunnen en willen van alle betrokkenen:
  • Welke kennis (kennen) is nodig voor het realiseren van de gewenste oplossingen?
  • Wat moeten de desbetreffende (regionale) actoren willen?
  • Over welke vaardigheden dienen betrokkenen te beschikken?

Gebaseerd op een inventarisatie van de leerlingen die buiten de boot vallen, worden voor de gesprekken zo veel als mogelijk alle regionale partijen uitgenodigd die een rol (kunnen) spelen in de zorg voor leerlingen die thuiszitten of voor wie dat dreigt. 'Gedragswerkstaat met raad en daad bij in het streven om alle partijen met elkaar in gesprek te brengen. Deze gesprekken vormen immers een zeer belangrijke schakel in het tot stand brengen van de samenwerking die nodig is om oplossingen te realiseren voor leerlingen die tot nu toe buiten de boot vallen.

Het doel van deze gesprekken is om in overleg met de regionale partijen te komen tot een plan van aanpak, of werkagenda, waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. Deze werkagenda's worden IN de regio DOOR de regionale partners uitgevoerd. Een belangrijke voorwaarde om tot werkbare oplossingen te komen.

Enquete Gedragswerk

Wij willen uw mening over Gedragswerk graag horen! Doe mee met het evaluatie onderzoek. U helpt ons daar mee. De resultaten worden op deze website gepubliceerd.

> naar de enquete


Agenda


Er zijn nog geen agenda items gevonden > volledige agenda
sitemap | disclaimer | colofon | contact