Samenwerking tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden

Tijdens de regiobijeenkomst in Leeuwarden zijn samenwerkingsverbanden en beleidsmedewerkers van diverse gemeenten uit de regio aanwezig. Zij spreken met elkaar over de aanpak van thuiszitters. De vraag van deze dag: wat kunnen we met elkaar doen om de volgende stap te zetten en leerlingen zo goed mogelijk passend onderwijs te bieden?

De bijeenkomst start met een film over passend onderwijs in de regio. De ambitie die uit de film spreekt om meer samen te werken met gemeenten en zorgaanbieders is de rode draad van de bijeenkomst in Leeuwarden.

Vincent Fafieanie van het Nederlands Jeugdinstituut vervolgt de bijeenkomst met een korte presentatie, waarin hij vertelt over het belang van samenwerken tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden.

Vincent: ‘Wat we nodig hebben voor de aanpak van thuiszitters is dat onderwijs en zorg zijn verbonden op drie niveaus: een sterke basis, steun waar nodig en speciaal onderwijs als het moet. Als een kind dan naar speciaal onderwijs gaat, moet dit geen verwijzing zijn voor de rest van zijn schoolcarrière. Samen bepalen we de voorwaarden om het kind, waar mogelijk, te laten terugkeren naar het basisonderwijs. Daarnaast moeten we toe naar een verbindende aanpak als het gaat om onderwijs, thuis en vrije tijd. Dat betekent: kijken naar de leerling en het gezin, de ondersteuningsbehoefte thuis en in de klas, met de leerkracht op school en met de hulpverlener.’

In de aanpak van thuiszitters moeten we onderwijs, thuis en vrije tijd meer verbinden.

Vincent Fafieanie, Nederlands Jeugdinstituut

Er volgen reacties uit de zaal op het verhaal van Vincent: ‘We zien veel gestrande trajecten.’ en ‘We lopen vaak tegen het vraagstukk aan: wat hoort bij onderwijs en wat hoort bij zorg? Regelgeving gaat dit niet oplossen, we zullen dit met elkaar moeten doen. Op regionaal niveau. Maar hoe doen we dat dan?’

Op deze laatste vraag formuleren we aan het einde van de bijeenkomst gezamenlijk een antwoord. De belangrijkste voornemens en winstpunten staan hier. 

Als we dan samenwerken op regionaal niveau, wat betekent dit dan voor uitvoerders?
‘Als je gezamenlijk op beleidsniveau afspraken maakt, kun je gewoon aan de slag. Je hoeft niet meer ieder individueel geval te bediscussiëren.’

Wat betekent samenwerken op regionaal niveau voor gemeenten?
‘Integrale arrangementen bevorderen kansengelijkheid en voorkomen dat de aanpak per gemeente verschilt.’

Wat is er op bestuurlijk niveau nodig om samenwerken op regionaal niveau te realiseren?
‘Meer kostenefficiënt werken. Door een collectieve inzet profiteren er meer leerlingen van de oplossing.’
‘We zetten in op een gezamenlijke analyse en heldere definiëring van de doelgroep. Daarbij kijken we vooral naar een groter gebied: de regio.’
‘Het is belangrijk om ontmoetingen en duidelijkheid te creëren. We blijven elkaar informeren over ontwikkelingen, op alle niveaus.’
‘Het belang van het kind staat altijd voorop.’