Op weg naar slagvaardiger regio’s

In opdracht van het ministerie van OCW houdt Gedragswerk op dit moment in twintig regio’s maatwerkbijeenkomsten. De partners in de regio willen komen tot een effectievere aanpak bij het verminderen van het aantal (potentiële) thuiszitters. Ondanks de ambities uit het thuiszitterspact uit 2016 ziet iedereen dat het aantal thuiszitters niet afneemt. 
Opvallend bij de voorbereiding van de bijeenkomsten is dat er in vrijwel alle regio’s  gemeenschappelijke vraagstukken ter sprake komen rond de samenwerking van partners in de aanpak van (langdurig) verzuim. Het gaat dan om:

1) de positionering van de samenwerkingspartners 
Het is vaak onduidelijk welke taken, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen partners als school, leerplicht, samenwerkingsverband, en jeugdhulp bestaan. De kernvraag is dan: ‘Wie doet wat als een leerling (langere tijd) verzuimt?’ Onderlinge verwachtingen komen in de praktijk te weinig tot uiting. 

2) regievoering 
Bij het  woord ‘regie’ gaat het om de vraag ‘Wie is verantwoordelijk voor het initiëren, afstemmen en coördineren van activiteiten die, in onderlinge samenhang, worden uitgevoerd?’ Dit raakt ook aan het vraagstuk van de ‘doorzettingsmacht’ als er sprake is van stagnatie in afstemming of voortgang. Het is belangrijk te definiëren wat men onder regie precies verstaat.  

3) overlegstructuur 
Als duidelijk is wat de partners van elkaar verwachten en regie een plaats heeft, is de vraag aan de orde wie met wie wanneer overleg voert. Een overlegstructuur waarbij de thuiszitter altijd in beeld is en activiteiten tussen partners onderling zijn afgestemd, vraagt om een (bovenschools) overleg met mandaat om doorbraken te realiseren. Het inrichten van zo’n overleg is complex en vraagt de nodige voorbereiding. 

Het agenderen van deze drie vraagstukken in lokale en regionale overleggen tussen onderwijs en jeugdhulp kan leiden tot initiatieven voor een slagvaardiger aanpak. Dat brengt de gewenste vermindering van het aantal thuiszitters een stap verder. En dat is hard nodig. 

Lees meer over de regiobijeenkomsten