Juridisch Nevenspoor

Een antwoord voor elk uniek ontwikkelingstraject

Elke leerling is uniek. Dit betekent dat ook elke leerroute uniek is. Voor de leerlingen die de verbinding met het onderwijs zijn kwijtgeraakt, is er niet altijd een voor de hand liggende oplossing. Actieplan Nevenspoor zorgt voor een antwoord op een voor deze leerling uniek ontwikkelingstraject.

Actieplan Nevenspoor is ontstaan vanuit de werkgroep Maatwerk, bestaande uit Gedragswerk, verschillende samenwerkingsverbanden en onderwijsjuristen.

Een nevenspoor, of het naastliggende spoor. Een passende woordkeuze. Het plan richt zich namelijk op leerlingen die de aansluiting bij het regulier onderwijs zijn kwijtgeraakt en bij wie de geëigende interventies als bemiddeling, consultatie en verwijzing zonder resultaat zijn gebleken.

Gedragswerk wil partner zijn van regio’s waar men actueel geconfronteerd wordt met leerlingen die het spoor bijster zijn en waar men bereid is om in samenwerking met anderen het nevenspoor op te zetten. We doen dit via een maatwerkatelier, waarvoor regionale partners (kunnen) worden uitgenodigd.


Daarbij kan Gedragswerk expertise inzetten van verschillende sparringpartners vanuit een inhoudelijke, organisatorische, bestuurlijke, financiële of juridische invalshoek.

Plan van aanpak

  1. We ontwikkelen met vertegenwoordigers uit deze regio een werkatelier (op locatie of online) met als doelstelling:
    – inventariseren van ondersteuningsvragen die blijven liggen

– hun situatie in beeld brengen

– hun vragen en organisatorische knelpunten vastleggen

– presentatie van onze ideeën en mogelijke oplossingen

– presentatie van het maatwerk-OPDC als voertuig voor de ontwikkeling

  1. We leggen verbinding met een schoolbestuur, een samenwerkingsverband of enkele samenwerkende schoolbesturen die bereid zijn om als verantwoordelijke voor het nevenspoor te fungeren. Er wordt ook verbinding gelegd met andere partijen zoals zorgaanbieders, onderwijsaanbieders (bekostigd en niet-bekostigd) en gemeente(n). En andere verantwoordelijke partijen, waaronder particuliere aanbieders. Er worden wederzijdse (productie)afspraken gemaakt en vastgelegd. Schoolbestuur is daarbij de regievoerder.
  1. Gedragswerk ondersteunt en begeleidt de aanleg van het nevenspoor en monitort de ontwikkeling en resultaten om die in een later stadium ook te delen met OCW en inspectie.


Het samenwerkingsverband VO Rotterdam (Koers VO) start in samenwerking met Gedragswerk een eerste pilot. In november zijn de ontwikkelde plannen toegelicht en besproken met netwerkvertegenwoordigers van Koers VO en vertegenwoordigers van de directie Passend Onderwijs van OCW en inspectie.